ชื่อ - นามสกุล :นายฐานิกร พูนแสง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รักษาราชการแทน
หน้าที่หลัก :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :