ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือเคยมาติดต่อราชการ กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ ได้แก่ ผู้เสียภาษี ผู้ขออนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบัญญัติท้องถิ่น ผู้ขอรับสวัสดิการต่างๆ บริษัทผู้เสนอราคาซื้อ/จ้าง ผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเข้าทำสัญญา ส่วนราชการ หรือผู้เคยมาติดต่อราชการ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ ในเรื่องอื่นๆ ร่วมตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่าน QR CODE หรือ link ในไฟล์ที่แนบมานี้